Jistíme vaši přítomnost i budoucnost
Stabilní a polostabilní hasicí zařízení vodní, sprinklerová, pěnová, plynová
slick1
slick1_1
slick2
Slick3
slick3_1
slick4
slick5
slick6
slick7

Produkty / systémové řady a jejich certifikace

FW2S, a.s. nabízí kompletní řadu tzv. „vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení“ (PBZ, typu SHZ, PHZ, GHZ), ve kterých je hasivem voda, plyn či pěna a dále zajišťuje externími kapacitami návrhy i realizace elektrické požární signalizace (EPS). Doba realizace uvedených protipožárních systémů (stabilní a polostabilní hasicí zařízení vodní, sprinklerové, pěnové, pěnovodní, vodní clony, plynové apod.) je závislá od jejich rozsahu - obvykle však nepřekročí 4 měsíce od uzavření smlouvy o dílo.

 1. Pěnová hasicí zařízení na těžkou pěnu k hašení nádrží a havarijních jímek
 2. Stabilní hasicí zařízení na lehkou pěnu 
 3. Pěno-vodní a pěnová hasicí zařízení 
 4. Sprinklerová stabilní hasicí zařízení vodní (SSHZ) 
 5. Sprinklerová stabilní hasicí zařízení vodní typ ESFR (SSHZ ESFR) 
 6. Plynová stabilní hasicí zařízení (GHZ)
 7. Certifikace
 8. Kvalita / Klíčové komponenty

1. Pěnová hasicí zařízení na těžkou pěnu k hašení nádrží a havarijních jímek

2. Stabilní hasicí zařízení na lehkou pěnu

3. Pěno-vodní a pěnová hasicí zařízení

Stručná charakteristika (typy 1-3):

Pěnová stabilní a polostabilní hasicí zařízení se používají k ochraně prostorů a technologií, kde jsou vyráběny a skladovány hořlavé kapaliny nebo plasty.

Příklady použití

pro ochranu rafinerií, nadzemních zásobních nádrží, skladů hořlavých kapalin a nebezpečných látek, chemických výrob, skladů petrochemických látek, papírenských skladovacích prostor, přečerpávacích stanic, skladovacích prostor pneumatik, letištních hangárů, prostor s kabelovými rozvody, elektráren atp.  

Jako hasivo se používá hasicí pěnotvorný koncentrát (pěnidlo) různého stupně napěnění:

 • těžká pěna: napěnění 2-20
 • střední pěna: napěnění 21-200
 • lehká pěna: napěnění nad 200

Používáme zásadně certifikovaná biologicky odbouratelná pěnidla – např. syntetická, pěnidla tvořící vodní nebo polymerní vrstvu apod. např. těchto renomovaných značek:

Příklady označení používaných pěnidel

AFFF 1%, AFFF 3%, AFFF 6%, AFFF ARC 1x1, AFFF ARC 3x3, apod.

Funkce systému (zásoba pěnidla v nádrži s vakem)

Pěnotvorný koncentrát je přiváděn ze zásobníku (nádrže s vakem) do přiměšovače, kde se mísí v daném poměru s vodou a vzniklý pěnotvorný roztok je rozvodným potrubím z nerezové oceli dopravován k hubicím, pěnovým generátorům, ev. monitorům k ohnisku požáru, kde na hašené látce vytvoří tepelně odolnou stabilní pokrývku, přičemž oddělí hořlavé zplodiny (páry) od přístupu vzdušného kyslíku a plamenů. Tímto dochází k uhašení vzniklého požáru a následně vytvořená stabilní pokrývka pěny zabraňuje opětovnému vznícení hořlavé látky.

Níže si můžete stáhnout: Schéma typického pěnového systému s nádrží s vakem

4. Sprinklerová stabilní hasicí zařízení vodní (SSHZ)

5. Sprinklerová stabilní hasicí zařízení vodní typ ESFR (SSHZ ESFR)

Stručná charakteristika SHZ (typy 4-5):

Sprinklerové stabilní hasicí zařízení (sprinklerové SHZ) je samočinné hasicí zařízení, které je aktivováno výrazně zvýšenou teplotou okolí. Otevření (uvolnění/prasknutí) tepelné pojistky/skleněné baňky sprinklerové hlavice vyvolá pokles tlaku v přívodním potrubí, což způsobí sekundárně otevření řídícího ventilu (ŘV) a samotné spuštění SHZ. Po otevření sprinklerové hlavice dochází k výstřiku vody ve formě sprchového proudu, přičemž se aktivují pouze hlavice, které se nachází nad ohništěm požáru nebo v jeho bezprostřední blízkosti – ostatní hlavice mimo ohnisko požáru zůstávají „zavřené“ a nejsou aktivovány.

Základní typy sprinklerového SHZ

Mokrý systém

„Mokrý” systém (tzv. „Wet System“) - nejvíce rozšířený a aplikovatelný na ochranu temperovaných nebo vytápěných objektů – skladové a komerční objekty, průmyslové objekty, obchodní centra (OC), administrativní budovy (AB), apod.  – zkrátka všude tam, kde chráněné prostory nejsou ohroženy mrazem.

Suchý systém

„Suchý” systém (tzv. „Dry System“) - vhodný pro netemperované sklady, velkokapacitní podzemní garáže, nakládací rampy a prostory, které mohou být ohroženy mrazem. U tohoto systému jsou potrubní rozvody od řídicího ventilu k hlavicím naplněné stlačeným vzduchem (nikoliv vodou tak, jak je tomu u mokrého systému) a suchý systém je zaplavován vodou až v případě vzniklého požáru.
 
Animaci k mokrému (AV-1) a suchému (DPV1) systému naleznete zde:

Soubory ke stažení

6. Plynová stabilní hasící zařízení (GHZ)

Stručná charakteristika GHZ:

Hasicí účinek u chemických plynů tkví v absorbování tepla, přičemž se oheň postupně udusí. 

Inertní plyny snižují koncentraci vzdušného kyslíku v chráněných prostorech pod hodnotu (méně než 15%), která již neumožňuje hoření jako takové. 

Systém je uváděn do činnosti automaticky prostřednictvím hlásičů EPS, ev. je spouštěn i ručně.

Místnosti, kde je aplikováno GHZ, musí být hermeticky uzavřené (provádí se tzv. „Door-Fan-Test“), aby při hašení nedocházelo k úniku hasebního plynu a byla tak zachována hasicí koncentrace pro dobu min. 10 min.

Příklady použití

GHZ se používají k hašení požárů v místech, kde by aplikací běžných hasiv (voda nebo pěna), mohla vzniknout výrazně větší škoda na zařízení/majetku. Navrhují se do uzavřených prostor ev. pro lokální hašení, běžně v telekomunikačních ústřednách, řídících místnostech, výpočetních střediscích, počítačových serverovnách, el. rozvodnách NN/VN, v archivech cenných písemností s nevyčíslitelnou historickou hodnotou, ve skladech nebezpečných a hořlavých látek, apod.

Základní typy GHZ (hasiva):

 1. Inertní (běžně se vyskytují v atmosféře): oxid uhličitý (CO2), INERGEN (IG-541), dusík (IG-100), apod.
 2. Chemická: FM200, NOVEC1230

Certifikace

Pavus.cz

Naše spol. je k výkonu své činnosti držitelem všech nezbytných oprávnění a certifikátů ve smyslu vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb.

Jako výrobce PBZ (typ SHZ a PHZ) naše spol. vlastní platné certifikáty výrobků (systémů). Tyto certifikáty byly vydány spol. PAVUS, a. s., autorizovaná osoba AO 216 (www.pavus.cz).

Jednotlivé produktové FW2S certifikáty vydané spol. PAVUS, a.s.:

Kvalita / Klíčové komponenty

Tak jako v každém jiném životaschopném oboru je prioritním požadavkem zákazníka kvalita poskytovaných produktů a služeb, což je v případě PBZ vzhledem k jejich charakteru a významu  nanejvýš důležité a zásadní.

FW2S, a.s.  tudíž staví  svoji obchodní strategii na zajištění maximální kvality jak svých produktů, tak i svých služeb a paralelně v co nejpřijatelnější ceně pro konečného zákazníka -  vše odpovídající platným normativním požadavkům, vyhláškám, standardům investorů a pojišťoven.

Proto v navržených systémech používáme výhradně certifikované  klíčové komponenty protipožárních systémů, využíváme aktuální výrobní a technologické možnosti při instalaci těchto zařízení a včas a s potřebným vybavením reagujeme na své povinnosti a závazky ohledně kontrol a servisu instalovaných zařízení. Na základě těchto skutečností dokážeme - s přihlédnutím k vysoké kvalitě použitých speciálních komponentů - akceptovat i zvýšené požadavky našich zákazníků na záruku  instalovaných zařízení.

Klíčové základní komponenty

Jak je již uvedeno výše, naše spol. používá pro své instalace PBZ výhradně certifikované základní komponenty (např. řídící ventily, armatury, přiměšovače, sprinklerové hlavice, požární čerpadla, nadzemní ocelové zásobní nádrže požární vody, nádrže s vakem, upevňovací a kotvící systém atd.) především od těchto renomovaných výrobců/distributorů:

Certifikáty

Zároveň od vybraných výše uvedených dodavatelů těchto klíčových komponent vlastníme příslušná oprávnění k jejich projektování, instalacím, servisu a údržbě. Rovněž jsme oprávněni použít komponentní certifikáty těchto dodavatelů pro účely vlastní produktové/systémové certifikace u spol. PAVUS. Tato oprávnění jsme schopni doložit na vyžádání.

Co se týče certifikace těchto základních komponent, tak převážná část je nositelem certifikátů CE, FM , FM Global, NFPA, VdS, UL, LPCB apod.

Níže naleznete webové stránky certifikačních celosvětově uznávaných autorit:

Novinky

Teambuilding

TEAMBUILDING FW2S 2021

01.07.2021 | FW2S

TEAMBUILDING spol. FW2S v roce 2021

FW2S_adresa_new

Oznámení o změně sídla společnosti

20.05.2021 | FW2S

Oznámení o změně sídla společnosti

PAVUS

PAVUS - recertifikace systémů/produktů 2021 - 1. část

14.05.2021 | FW2S

PAVUS - recertifikace systémů/produktů 2021 - 1.část

Kde nás naleznete

Mapa na Google

FW2S a.s.

Vysoké Mýto

Žižkova 738
566 01 Vysoké Mýto